Роберт Тодоровски

Роден во 1984 година во Скопје, го открива својот интерес кон претприемништво уште во раните години на животот. Со високо образование завршено на Југоисточен Универзитет Макс Ван дер Штул, тој стапува во светот на бизнисот подготвен и мотивиран. Учествува во повеќе проекти кои се подржани од ФИТР со иновативни решенија кои би го помогнале бизнисот и олесниле во некои сегменти користење на разни услуги. Во 2023 година, го презема местото на извршен директор во Супермарт Македонија. Неговата визија и преданост кон развојот на дигиталниот бизнис го поставуваат како еден од водечките претприемачи и иноватори во оваа област во нашата земја.