Кристина Росалиа

Кристина Росалиа, МБА, е истакнат професионалец за контрола на квалитет и развој на бизниси. Од 2008 година таа е составен дел на успесите на Свемек, Шведско-Македонска компанија и еден од главните добавувачи на специјализирани производи до Bosch Rexroth и Emerson. Нејзините достигнувања вклучуваат повеќегодишни акредитации за квалитет во согласност со стандардите на ЕУ, усогласеност на компанијата со целите на ESG и проширување на деловни операции. Родена во Шведска, студирајќи во Грција и Чешката Република, Кристина знае дека е важно да се поставуваат високи цели и со тоа пронаоѓање на нови начини и можности за предизвик усовршување на лично но и на професионално ниво.